Tingimused

Tingimusi ajakohastati viimati detsember 11, 2023

1. Sissejuhatus

Käesolevad tingimused kehtivad käesoleva veebisaidi ning meie toodete ja teenustega seotud tehingute suhtes. Teid võivad siduda täiendavad lepingud, mis on seotud teie ja meie vaheliste suhetega või mis tahes toodete või teenustega, mida te meilt saate. Kui täiendavate lepingute sätted on vastuolus käesolevate tingimuste sätetega, on nende täiendavate lepingute sätted ülimuslikud ja ülimuslikud.

2. Sidumine

Registreerudes, sellele veebisaidile juurdepääsul või selle muul viisil kasutamisel nõustute käesolevaga, et olete kohustatud järgima alljärgnevaid tingimusi. Ainuüksi selle veebisaidi kasutamine tähendab, et te olete teadlik ja nõustute käesolevate tingimustega. Mõnedel erijuhtudel võime paluda teil ka selgesõnaliselt nõustuda.

3. Elektrooniline side

Kasutades seda veebisaiti või suheldes meiega elektrooniliselt, nõustute ja tunnistate, et me võime teiega elektrooniliselt suhelda meie veebisaidil või teile e-kirja saates, ning nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muud teated, mida me teile elektrooniliselt edastame, vastavad kõikidele õiguslikele nõuetele, sealhulgas, kuid mitte ainult, nõudele, et sellised teated peaksid olema kirjalikud.

4. Intellektuaalne omand

Meie või meie litsentsiandjad omavad ja kontrollivad kõiki autoriõigusi ja muid intellektuaalomandiõigusi veebisaidil ning veebisaidil kuvatavate või seal kättesaadavate andmete, teabe ja muude ressursside üle.

4.1 Kõik õigused on reserveeritud

Kui konkreetne sisu ei dikteeri teisiti, ei anta teile litsentsi ega muid õigusi autoriõiguse, kaubamärgi, patendi või muude intellektuaalomandi õiguste alusel. See tähendab, et te ei kasuta, kopeeri, reprodutseeri, esita, näita, levita, põimita mis tahes elektroonilisele andmekandjale, muuda, rekonstrueeri, dekompileeri, edasta, lae alla, edasta, rahaks tee, müü, turusta või kommertsialiseeri mis tahes kujul mis tahes ressursse sellel veebisaidil ilma meie eelneva kirjaliku loata, välja arvatud ja ainult niivõrd, kui kohustuslikus seaduses on sätestatud teisiti (näiteks õigus tsiteerida).

5. Kolmandate isikute vara

Meie veebisait võib sisaldada hüperlinke või muid viiteid teiste osapoolte veebisaitidele. Me ei kontrolli ega vaata üle teiste osapoolte veebisaitide sisu, millele on antud veebisaidilt lingid. Teiste veebisaitide pakutavate toodete või teenuste suhtes kohaldatakse nende kolmandate isikute kehtivaid tingimusi. Me ei pruugi jagada ega heaks kiita nendel veebisaitidel avaldatud arvamusi või materjale.

Me ei vastuta nende saitide privaatsustavade või sisu eest. Te kannate kõik riskid, mis on seotud nende veebisaitide ja nendega seotud kolmandate isikute teenuste kasutamisega. Me ei võta vastutust mis tahes kahju eest, mis tahes viisil ja mis tahes põhjusel, mis tuleneb teie isikuandmete avaldamisest kolmandatele osapooltele.

6. Vastutustundlik kasutamine

Meie veebisaiti külastades nõustute kasutama seda ainult ettenähtud eesmärkidel ja vastavalt käesolevatele tingimustele, mis tahes täiendavatele lepingutele meiega ning kohaldatavatele seadustele, määrustele ja üldtunnustatud veebitavadele ja tööstuse suunistele. Te ei tohi kasutada meie veebisaiti ega teenuseid selleks, et kasutada, avaldada või levitada materjali, mis koosneb (või on seotud) pahatahtliku arvutitarkvaraga; kasutada meie veebisaidilt kogutud andmeid otseturundustegevuseks ega teostada meie veebisaidil või sellega seoses süstemaatilist või automatiseeritud andmekogumistegevust.

Rangelt keelatud on igasugune tegevus, mis põhjustab või võib põhjustada veebilehe kahjustamist või mis häirib veebilehe toimimist, kättesaadavust või juurdepääsetavust.

7. Registreerimine

Võite registreerida konto meie veebisaidil. Selle protsessi käigus võidakse teilt nõuda parooli valimist. Te vastutate paroolide ja kontoteabe konfidentsiaalsuse eest ning nõustute, et te ei jaga oma paroole, kontoteavet ega turvalist juurdepääsu meie veebisaidile või teenustele ühegi teise isikuga. Te ei tohi lubada ühelgi teisel isikul kasutada oma kontot veebisaidile juurdepääsuks, sest te vastutate kõigi tegevuste eest, mis toimuvad teie paroolide või kontode kasutamise kaudu. Te peate meid viivitamatult teavitama, kui saate teada oma salasõna avalikustamisest.

Pärast konto lõpetamist ei tohi te ilma meie loata püüda uut kontot registreerida.

8. Tagasimakse- ja tagastamispoliitika

8.1 Taganemisõigus

Teil on õigus käesolevast lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata.

Taganemisperiood lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil te omandate või kolmas isik, kes ei ole vedaja ja keda te olete märkinud, omandab kauba füüsiliselt.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama oma otsusest käesolevast lepingust taganeda üheselt mõistetava avaldusega (näiteks posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri). Meie kontaktandmed leiate allpool. Võite kasutada lisatud näidist taganemisvorm, kuid see ei ole kohustuslik.

Võite ka elektrooniliselt täita ja esitada taganemisvormi näidisvormi või muu ühemõttelise avalduse meie veebilehel veebileht.

Kui te kasutate seda võimalust, edastame teile viivitamatult püsival andmekandjal (näiteks e-posti teel) kinnituse sellise taganemise kättesaamise kohta.

Taganemistähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui saadate oma teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja möödumist.

8.2 Väljaarvamise mõju

Kui te taganete käesolevast lepingust, tagastame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et te valisite muu tarnetüübi kui meie poolt pakutava kõige odavama standardtarne tüübi), ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitatakse teie otsusest lepingust taganeda. Me teostame sellise tagasimaksmise, kasutades sama maksevahendit, mida kasutasite esialgse tehingu puhul, kui te ei ole selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti; igal juhul ei kannata te sellise tagasimaksmise eest mingeid tasusid.

Te peate kauba tagasi saatma või andma selle meile või meie poolt kauba vastuvõtmiseks volitatud isikule põhjendamatu viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil te meile oma lepingust taganemisest teatate. Tähtaeg on täidetud, kui te saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist.

Me võime keelduda tagasimaksmisest, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni te olete esitanud tõendid kauba tagasisaatmise kohta, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Te peate kandma kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

Te vastutate ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba käitlemisest, mis ei ole vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.

Pange tähele, et taganemisõigusest on mõned seaduslikud erandid ja seetõttu ei saa mõningaid kaupu tagastada ega ümber vahetada. Me anname teile teada, kui see kehtib teie konkreetsel juhul.

9. Teie poolt postitatud sisu

Me võime pakkuda oma veebisaidil erinevaid avatud suhtlusvahendeid, näiteks blogikommentaare, blogipostitusi, foorumeid, teadetetahvleid, hinnanguid ja kommentaare ning erinevaid sotsiaalmeedia teenuseid. Meil ei pruugi olla võimalik kontrollida või jälgida kogu sisu, mida teie või teised võivad meie veebisaidil või selle kaudu jagada või esitada. Siiski jätame endale õiguse vaadata sisu läbi ja jälgida kogu meie veebisaidi kasutamist ja tegevust ning eemaldada või tagasi lükata mis tahes sisu oma äranägemise järgi. Informatsiooni postitades või muul viisil kasutades mis tahes avatud kommunikatsioonivahendeid, nagu mainitud, nõustute, et teie sisu vastab käesolevatele Tingimustele ning ei tohi olla ebaseaduslik või ebaseaduslik ega rikkuda ühegi isiku seaduslikke õigusi.

10. Ideede esitamine

Ärge esitage meile ideid, leiutisi, autorite loomingut või muud teavet, mida võib pidada teie enda intellektuaalseks omandiks ja mida soovite meile esitada, kui me ei ole eelnevalt sõlminud intellektuaalset omandit käsitlevat kokkulepet või vaikimislepingut. Kui te avaldate selle meile ilma sellise kirjaliku kokkuleppeta, annate meile ülemaailmse, tühistamatu, mitteeksklusiivse ja kasutustasuta litsentsi kasutada, paljundada, salvestada, kohandada, avaldada, tõlkida ja levitada teie sisu mis tahes olemasolevas või tulevases meedias.

11. Kasutamise lõpetamine

Me võime oma äranägemise järgi igal ajal muuta või katkestada ajutiselt või alaliselt juurdepääsu veebisaidile või mis tahes teenusele sellel. Te nõustute, et me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees sellise muutmise, peatamise või katkestamise eest, mis puudutab teie juurdepääsu veebisaidile või selle kasutamist või mis tahes sisu, mida te olete veebisaidil jaganud. Teil ei ole õigust saada mingit hüvitist ega muud tasu, isegi kui teatud funktsioonid, seaded ja/või mis tahes sisu, millele te olete kaasa aidanud või millele olete hakanud toetuma, kaovad jäädavalt. Te ei tohi kõrvale hoida ega mööda minna ega üritada kõrvale hoida ega mööda minna meie veebisaidi juurdepääsupiirangutest.

12. Garantiid ja vastutus

Käesolevas punktis ei piirata ega välistata ühtegi seadusest tulenevat garantiid, mille piiramine või välistamine oleks ebaseaduslik. See veebileht ja kogu selle sisu on esitatud "nagu on" ja "nagu saadaval" ning võib sisaldada ebatäpsusi või trükivigu. Me ütleme selgesõnaliselt lahti igasugustest garantiidest, olgu need siis selgesõnalised või kaudsed, mis puudutavad sisu kättesaadavust, täpsust või täielikkust. Me ei anna mingit garantiid, et:

  • see veebisait või meie tooted või teenused vastavad teie nõuetele;
  • et see veebileht on kättesaadav katkematult, õigeaegselt, turvaliselt ja veavabalt;
  • teie poolt selle veebisaidi kaudu ostetud või saadud toodete või teenuste kvaliteet vastab teie ootustele.

Mitte miski sellel veebilehel ei kujuta endast ega ole mõeldud juriidilise, finants- või meditsiinilise nõustamise eesmärgil. Kui vajate nõu, peaksite konsulteerima asjakohase spetsialistiga.

Käesoleva jaotise järgmisi sätteid kohaldatakse kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses ning need ei piira ega välista meie vastutust mis tahes küsimuses, mille piiramine või välistamine meie poolt oleks ebaseaduslik või ebaseaduslik. Mitte mingil juhul ei vastuta me otseste või kaudsete kahjude eest (sealhulgas kahjude eest, mis tulenevad saamata jäänud kasumist või tuludest, andmete, tarkvara või andmebaasi kadumisest või kahjustamisest või vara või andmete kahjustamisest), mis on tekkinud teie või kolmandate isikute poolt, mis tulenevad teie juurdepääsust meie veebisaidile või selle kasutamisest.

Välja arvatud juhul, kui mis tahes täiendavas lepingus on sõnaselgelt sätestatud teisiti, on meie maksimaalne vastutus teie ees kõigi kahjude eest, mis tulenevad veebilehest või veebilehe kaudu turustatavatest või müüdavatest toodetest ja teenustest või on nendega seotud, olenemata sellest, millises õiguslikus vormis vastutus on kehtestatud (kas lepingu, omakapitali, hooletuse, tahtliku käitumise, delikti või muul viisil), piiratud koguhinnaga, mille te meile selliste toodete või teenuste ostmiseks või veebilehe kasutamiseks makssite. Sellist piirangut kohaldatakse kõigi teie nõuete, tegevuste ja igasuguse iseloomuga hagide suhtes kokku.

13. Privaatsus

Meie veebisaidile ja/või teenustele juurdepääsuks võidakse nõuda, et te annaksite registreerimisprotsessi käigus enda kohta teatud teavet. Te nõustute, et kõik teie poolt esitatud andmed on alati täpsed, õiged ja ajakohased.

Me võtame teie isikuandmeid tõsiselt ja oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Me ei kasuta teie e-posti aadressi soovimatute kirjade saatmiseks. Kõik meie poolt teile saadetud e-kirjad on seotud ainult kokkulepitud toodete või teenuste pakkumisega.

Oleme välja töötanud poliitika, mis käsitleb teie võimalikke privaatsusega seotud probleeme. Lisateavet leiate meie Privaatsusavaldused ja meie Küpsiste poliitika.

14. Juurdepääsetavus

Oleme võtnud endale kohustuse muuta meie pakutav sisu kättesaadavaks puuetega inimestele. Kui teil on puue ja te ei saa oma puude tõttu meie veebisaidi mis tahes osa kasutada, palume teil teatada meile sellest, lisades üksikasjaliku kirjelduse probleemi kohta, millega te kokku puutusite. Kui probleem on hõlpsasti tuvastatav ja lahendatav vastavalt tööstusharu standardsetele infotehnoloogilistele vahenditele ja tehnikatele, lahendame selle viivitamatult.

15. Ekspordipiirangud/õigusnormide täitmine

Juurdepääs veebisaidile territooriumidelt või riikidest, kus veebisaidil müüdavate toodete või teenuste sisu või ostmine on ebaseaduslik, on keelatud. Te ei tohi seda veebisaiti kasutada Saksamaa ekspordiseadusi ja -määrusi rikkudes.

16. Affiliate turundus

Selle veebisaidi kaudu võime tegeleda partneriturundusega, mille puhul saame protsendi või komisjonitasu teenuste või toodete müügist sellel veebisaidil või selle kaudu. Samuti võime võtta vastu sponsorlust või muud liiki reklaamikompensatsiooni ettevõtetelt. See avalikustamine on mõeldud selleks, et täita turunduse ja reklaami suhtes kohaldatavaid õiguslikke nõudeid, nagu näiteks USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni eeskirjad.

17. Ülesanne

Te ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada, üle anda ega alltöövõtulepinguid sõlmida, ei tervikuna ega osaliselt, mis tahes kolmandatele isikutele, mis tulenevad käesolevatest tingimustest. Igasugune käesoleva jaotise vastane väidetav loovutamine on tühine ja tühine.

18. Käesolevate tingimuste rikkumine

Ilma et see piiraks meie muid käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi, kui te rikute neid tingimusi mis tahes viisil, võime võtta meetmeid, mida peame rikkumisega tegelemiseks sobivaks, sealhulgas peatada ajutiselt või alaliselt teie juurdepääsu veebisaidile, võtta ühendust teie internetiteenuse pakkujaga, et paluda tal blokeerida teie juurdepääs veebisaidile ja/või algatada teie vastu kohtumenetlus.

19. Hüvitamine

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja vabastama meid kõigist nõuetest, kohustustest, kahjudest, kaotustest ja kuludest, mis on seotud käesolevate tingimuste ja kohaldatavate seaduste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste ja privaatsusõiguste rikkumisega. Te hüvitate meile viivitamata meie kahjud, kaotused, kulud ja kulutused, mis on seotud selliste nõuetega või tulenevad neist.

20. Loobumine

Kui käesolevate tingimuste ja lepingu mis tahes sätet ei jõustata või kui ei kasutata mis tahes lõpetamisvõimalust, ei tõlgendata seda nende sätetest loobumisena ning see ei mõjuta käesolevate tingimuste või lepingu või selle mis tahes osa kehtivust ega õigust edaspidi iga sätet jõustada.

21. Keel

Käesolevaid tingimusi tõlgendatakse ja tõlgendatakse üksnes vastavalt Inglise keeles ja Saksa. Kõik teated ja kirjavahetus koostatakse eranditult selles keeles.

22. Kogu leping

Käesolevad tingimused koos meie privaatsusavalduse ja küpsiste poliitikamoodustavad kogu lepingu teie ja Chemp Super Foods GmbH vahel seoses selle veebisaidi kasutamisega.

23. Käesolevate tingimuste ajakohastamine

Me võime neid tingimusi aeg-ajalt ajakohastada. Teie kohustus on perioodiliselt kontrollida neid Tingimusi muudatuste või uuenduste osas. Nende tingimuste alguses olev kuupäev on viimane muutmise kuupäev. Käesolevate tingimuste muudatused jõustuvad pärast nende muudatuste avaldamist sellel veebisaidil. Kui te jätkate selle veebisaidi kasutamist pärast muudatuste või ajakohastuste avaldamist, loetakse seda, et te nõustute käesolevate tingimuste järgimisega ja olete nendega seotud.

24. Õiguse valik ja kohtualluvus

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Saksamaa seadusi. Kõik käesolevate tingimustega seotud vaidlused kuuluvad Saksamaa kohtute pädevusse. Kui kohus või muu asutus leiab, et käesolevate tingimuste mis tahes osa või säte on kohaldatava õiguse kohaselt kehtetu ja/või jõustamatu, muudetakse, kustutatakse ja/või jõustatakse selline osa või säte maksimaalselt lubatud ulatuses, et saavutada käesolevate tingimuste eesmärk. See ei mõjuta teisi sätteid.

25. Kontaktandmed

Selle veebisaidi omanik ja haldaja on Chemp Super Foods GmbH.

Te võite meiega ühendust võtta seoses käesolevate tingimustega läbi meie kontakt lehekülg.

26. Lae alla

Võite ka Lae alla meie Tingimused PDF kujul.

etET
close
Ostukorv
close