Zasady i warunki

Regulamin został ostatnio zaktualizowany w dniu grudzień 11, 2023

1. Wstęp

Niniejsze warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Użytkownik może być związany dodatkowymi umowami związanymi z jego relacją z nami lub wszelkimi produktami lub usługami, które od nas otrzymuje. Jeśli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych umów dodatkowych będą kontrolować i przeważać.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację tych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić o wyraźne wyrażenie zgody.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z nim drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do niego wiadomość e-mail, a także zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, że takie komunikaty powinny mieć formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych przez lub dostępnych w ramach strony internetowej.

4.1 Wszystkie prawa są zastrzeżone

Jeśli określona treść nie stanowi inaczej, użytkownikowi nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie wolno używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, dystrybuować, osadzać w dowolnym medium elektronicznym, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, przenosić, pobierać, przekazywać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek lub komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jest to inaczej określone w przepisach obowiązującego prawa (np. prawo do cytatu).

5. Mienie osób trzecich

Nasza strona może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie sprawdzamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej strony. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom Umowy tych stron trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są przez nas podzielane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub treści zawarte na tych stronach. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia przez użytkownika osobom trzecim danych osobowych.

6. Odpowiedzialne korzystanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, użytkownik zgadza się korzystać z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami, a także obowiązujące prawo, przepisy i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Nie wolno używać naszej strony internetowej lub usług do korzystania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych lub prowadzić jakichkolwiek systematycznych lub automatycznych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą powodować uszkodzenia strony internetowej lub które zakłócają działanie, dostępność lub dostęp do strony internetowej jest surowo zabronione.

7. Rejestracja

Możesz zarejestrować się na konto w naszym serwisie. Podczas tego procesu może być wymagane wybranie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom swoich haseł, informacji o koncie lub zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług. Nie wolno zezwalać innym osobom na korzystanie z konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, ponieważ użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują przy użyciu jego haseł lub kont. Musisz powiadomić nas natychmiast, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek ujawnieniu swojego hasła.

Po zamknięciu konta nie będziesz próbował zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

8. Polityka zwrotów i refundacji

8.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym użytkownik wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez użytkownika weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularz odstąpienia od umowyale nie jest to obowiązkowe.

Możesz również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej. strona internetowa.

Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie przekażemy mu potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.2 Skutki odstawienia

W przypadku odstąpienia przez użytkownika od niniejszej umowy, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Użytkownik ma obowiązek odesłać towary lub przekazać je nam lub osobie upoważnionej przez nas do odbioru towarów bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

Możemy wstrzymać zwrot kosztów do czasu otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy, w związku z czym niektórych produktów nie można zwrócić ani wymienić. Poinformujemy Cię, jeśli ma to zastosowanie w Twoim konkretnym przypadku.

9. Treści opublikowane przez użytkownika

Możemy udostępnić różne otwarte narzędzia komunikacyjne na naszej stronie internetowej, takie jak komentarze na blogu, wpisy na blogu, fora, tablice ogłoszeń, oceny i recenzje oraz różne usługi mediów społecznościowych. Może nie być możliwe sprawdzenie lub monitorowanie wszystkich treści, które Ty lub inne osoby mogą udostępniać lub przesyłać na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania treści oraz do monitorowania całego wykorzystania i aktywności na naszej stronie internetowej, a także do usuwania lub odrzucania wszelkich treści według własnego uznania. Zamieszczając informacje lub w inny sposób korzystając z jakichkolwiek otwartych narzędzi komunikacyjnych, o których mowa, zgadzasz się, że Twoje treści będą zgodne z niniejszymi Warunkami i nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem, ani nie mogą naruszać praw prawnych żadnej osoby.

10. Zgłaszanie pomysłów

Nie należy przesyłać żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za własną własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpiszemy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz je nam bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach.

11. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp do, tymczasowo lub na stałe, strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi na niej. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej, ani za żadne treści, które użytkownik mógł udostępnić na stronie. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty lub innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub wszelkie treści, które wniosłeś lub na których polegałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić lub omijać, ani próbować obchodzić lub omijać, żadnych środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

12. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ograniczy ani nie wyłączy gwarancji dorozumianych przez prawo, których ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Ta strona internetowa i wszystkie treści na niej zawarte są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie udzielamy żadnych gwarancji, że:

  • ta strona internetowa lub nasze produkty lub usługi spełnią wymagania użytkownika;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
  • jakość jakiegokolwiek produktu lub usługi zakupionego lub uzyskanego przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny spełni jego oczekiwania.

Nic na tej stronie nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczą ani nie wyłączą naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek kwestii, których ograniczenie lub wyłączenie byłoby dla nas niezgodne z prawem lub nielegalne. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym wszelkie szkody za utratę zysków lub przychodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych, utratę lub uszkodzenie własności lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające z dostępu do lub korzystania z naszej strony internetowej.

Z wyjątkiem zakresu, w którym jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające lub związane ze stroną internetową lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy działania prawnego, które nakłada odpowiedzialność (czy to w ramach kontraktu, słuszności, zaniedbania, zamierzonego zachowania, deliktu lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą użytkownik zapłacił nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie ze strony internetowej. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Państwa roszczeń, działań i przyczyn działań każdego rodzaju i natury.

13. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie podane przez niego informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Poważnie traktujemy dane osobowe użytkowników i zobowiązujemy się do ochrony ich prywatności. Nie będziemy wykorzystywać adresu e-mail użytkownika do przesyłania niechcianych wiadomości. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez nas do użytkownika będą związane wyłącznie z dostarczaniem uzgodnionych produktów lub usług.

Opracowaliśmy politykę, aby odpowiedzieć na wszelkie obawy dotyczące prywatności, jakie mogą Państwo mieć. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą Oświadczenie o ochronie prywatności i nasz Polityka dotycząca plików cookie.

14. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i nie możesz uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej z powodu swojej niepełnosprawności, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie wraz ze szczegółowym opisem napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i możliwy do rozwiązania zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

15. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Nie wolno korzystać z tej strony internetowej z naruszeniem praw i przepisów eksportowych obowiązujących w Niemczech.

16. Marketing afiliacyjny

Za pośrednictwem tej witryny możemy angażować się w marketing afiliacyjny, w ramach którego otrzymujemy procent lub prowizję od sprzedaży usług lub produktów na tej stronie lub za jej pośrednictwem. Możemy również akceptować sponsoring lub inne formy rekompensaty reklamowej od firm. Niniejsze ujawnienie ma na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi marketingu i reklamy, które mogą mieć zastosowanie, takimi jak zasady Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych.

17. Przydział

Nie możesz przypisać, przenieść ani podzlecić żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, żadnej osobie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda rzekoma cesja z naruszeniem tego punktu będzie nieważna.

18. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp do strony internetowej, skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby poprosić o zablokowanie dostępu do strony internetowej, i / lub rozpocząć działania prawne przeciwko Tobie.

19. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z lub wynikające z takich roszczeń.

20. Zrzeczenie się

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszym Regulaminie i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie opcji rozwiązania nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek Umowy lub jej części, ani na prawo do późniejszego egzekwowania każdego z postanowień.

21. Język

Niniejsze Warunki będą interpretowane i interpretowane wyłącznie w Angielski oraz Niemiecki. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

22. Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z naszym deklaracja prywatności oraz polityka cookiesstanowią całość umowy pomiędzy Państwem a Chemp Super Foods GmbH w związku z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej.

23. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszych Warunków jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany w niniejszych Warunkach wchodzą w życie po ich zamieszczeniu na tej stronie. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po umieszczeniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji przestrzegania i bycia związanym przez te Warunki.

24. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki podlegają prawu niemieckiemu. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów niemieckich. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby nadać moc prawną intencjom niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

25. Informacje kontaktowe

Właścicielem i operatorem tej strony internetowej jest firma Chemp Super Foods GmbH.

Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem naszej strony internetowej kontakt strona.

26. Pobierz

Można również pobierz nasz Regulamin w formie PDF.

pl_PLPL
close
Koszyk
close